Ars Moriendi | Teater Ont

2023-03-25

2023-03-25

”Ars Moriendi” – konsten att dö – en performanceakt som vilar på medeltida litteratur om hur människan ska lära sig gå döden till mötes med värdighet. Vi lever i en annan tid nu, men döden är densamma. Spleen. The Horror. Vi ska dö och livet är en parentes.Teater ONT tar på sig det kärva uppdraget förfärdiga den 600-åriga boken. En performance som är en undersökning, som är en förberedelse och en tröst för alla levande döende. Tröst kan vara en anklagelseakt och en happening: publiken kan vara konstnären och konstnären ett material. Det är dags att leva ut.”

 

“Ars Moriendi” – the art of dying – a performance act based on medieval literature about how people should learn to face death with dignity. We live in a different time now, but death is the same. Spleen. The Horror. We are going to die and life is a parenthesis. Teater ONT takes on the arduous task of finishing the 600-year-old book. A performance that is an investigation, that is a preparation and a consolation for all living dying. Consolation can be an act of accusation and a happening: the audience can be the artist and the artist the material. It’s time to live it fully and out.”