Sista ljuset | Gabriella Mårtenson

2021-11-12 - 2021-11-14

2021-11-12 17:00-22:00

2021-11-13 13:00-18:00

2021-11-14 13:00-18:00

Det är lika bra att använda sig av naturen innan det är försent.

Naturen är grunden till allt, vi ingår i ett sammanhang och är del av det hela. När vi närmar oss naturen kan vi börja förstå vart vi kommer ifrån och greppa att vi är tillfälliga gäster på jorden. Vår perception ändras hela tiden, så föds nya former, nya färger. Det har gett mig anledning att leva.

 

Glimten i fjällrävens ögon innan den flydde från min blick talade: spår av det vilda gjorde sig hört. Hur mår egentligen glaciärerna? Hur mår isbjörnarna? Vi måste vara lyhörda för hur de mår. Lyssna och verka. Bara genom att älska naturen kan vi höra hemma i den. Är det kärlek som avgör om isarna smälter?

Jag gör landskap i förvandling så som jag upplevde det. Faktum är att isen på Grönland lossnar i snabbare takt än vad den hinner växa. Jag såg det framför mig, jag såg isarna brista. Den smältande isen syns i stigande havsnivåer, men det är inte det som är det största problemet. De ständigt lossnande isbergen gör det farligare att navigera i fjordarna, men ännu allvarligare är hur smältvattnet påverkar havets ekosystem: allt från plankton till de stora fiskarna. Det finns en ondska i att vi dödar natur och djur, vi strävar efter kontroll men vi saknar det.

Sommaren 2019 reste jag till Grönland för att studera ljuset. Jag försökte fånga den gröna blixten: det optiska fenomen som kan uppträda när solen går upp eller ner, helst i arktiskt klimat. Denna intensiva färgflamma uppenbarar sig som en eld i klar luft vid horisonten och den varar bara någon sekund. Till en början trodde jag inte jag skulle se den, men det gjorde jag. Och förutom det gröna intrycket, som etsade sig fast i mig och som fick bli motiv åt en serie målningar, uppdagades färger i sällsynta nyanser de dagar den gröna blixten inte dök upp. Genom att nyttja geometriska former försöker jag förenkla det komplexa och ta naturen i min famn. Det mångfacetterade som finns i naturen finns också i mitt huvud/i min schizofreni, i mitt konstnärskap och liv försöker jag ständigt översätta dessa symboler till mer tillgängliga tecken

Argumenten för att låta isbjörnar och fjällrävar leva är just isbjörnar och fjällrävar.
Vi står för en rad utmaningar, vi måste rannsaka oss själva för vad det innebär att vara människa. Vi måste samarbeta. Och inse att vi inte är ensamma.

Utställningen har öppet fredag den 12 november kl 17-22, samt lördag och söndag kl 13-18, välkomna!

ENGLISH:

It is just as good to use nature before it is too late.

Nature is the basis of everything, we are part of a context and are part of it all. As we approach nature, we can begin to understand where we come from and grasp that we are temporary guests on earth. Our perception is constantly changing, so new shapes, new colors are born. It has given me reason to live.

 

The twinkle in the mountain fox’s eyes before it escaped my gaze spoke: traces of the wild were heard. How are the glaciers really doing? How are the polar bears? We must be sensitive to how they feel. Listen and act. Only by loving nature can we belong in it. Is it love that determines if the ice melts?

I make landscapes in transformation as I experienced it. In fact, the ice in Greenland is loosening at a faster rate than it has time to grow. I saw it in front of me, I saw the ice breaking. The melting ice is visible in rising sea levels, but that is not the biggest problem. The constantly loosening icebergs make it more dangerous to navigate the fjords, but even more serious is how the meltwater affects the marine ecosystem: everything from plankton to the big fish. There is an evil in that we kill nature and animals, we strive for control but we lack it.

In the summer of 2019, I traveled to Greenland to study the light. I tried to capture the green lightning: the optical phenomenon that can occur when the sun rises or sets, preferably in an Arctic climate. This intense color flame appears as a fire in clear air on the horizon and it lasts only a few seconds. At first I did not think I would see it, but I did. And in addition to the green impression, which etched itself in me and which became the motif for a series of paintings, colors were discovered in rare shades on the days when the green flash did not appear. By using geometric shapes, I try to simplify the complex and take nature in my arms. The multifaceted that exists in nature is also in my head / in my schizophrenia, in my art and life I constantly try to translate these symbols into more accessible characters

The arguments for letting polar bears and mountain foxes live are precisely polar bears and mountain foxes.
We face a number of challenges, we must examine ourselves for what it means to be human. We must work together. And realize that we are not alone.